การจัดการขยะอย่างชาญฉลาดแห่งเมืองอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภูมิ วงศ์สุวรรณ, ธนดิษฐ์ กิจก้องขจร, นราธิป บรรดาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิดา บุตรเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทิ้งขยะภายในโรงเรียนพบว่ามีขยะจำนวนมากที่ล้นออกมาจากถังขยะเเละพนักงานทำความสะอาดต้องใช้เวลาในการเก็บถังขยะตลอดเวลา เพื่อมีถังว่างสำหรับเก็บใส่ขยะ เเละการที่โรงเรียนมีขยะล้นจำนวนมากก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูเเละอาจทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้กองขยะจากการหมักหมมของเสีย เเละส่งกลิ่นรุนเเรง ทำให้เป็นปัญหามลพิษทางอากาศของเเก็สมีเทนเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโลกร้อนเเละเป็นปัญหาการเกิดก๊าซไดอ็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เป็นเเหล่งรวมสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู นก กา เเมลง สามารถนำไปสู่คนได้ ดังนี้คณะผู้จัดทำโครงการ จึงอยากเเก้ปัญหานี้โดยการออกเเบบเทคโนโลยีถังขยะอัจฉริยะที่มีเซนเซอร์ตรวจจับขยะสามารถบอกได้ว่าขยะจะเต็มตอนไหนเเละส่งสัญญาณเซนเซอร์ ไปเเสดงผลเพื่อเเจ้งเตือนผ่านเวปเเอปพลิเคชั่นบนเเผนที่ตามต่ำเเหน่งที่ถังขยะอยู่เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่จะตรวจสอบการเต็มของขยะ การวางเเผนการจัดเก็บในเส้นทางเดียวกันเเละเก็บเฉพาะถังที่เต็มเท่านั้น ต่อมาได้ทำการจัดหารายละเอียดราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง แล้วจึงทำการสร้างถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งถังขยะอัจฉริยะประกอบด้วย 4 ระบบหลัก คือ ระบบโครงสร้าง ระบบวงจร ระบบโปรแกรมรายงานผล ระบบความปลอดภัย ผลที่คาดหวังของนวัตกรรมนี้ จะสามารถช่วยลดการหมักหมมของเสียที่ทำให้เกิดเชื้อโรค เเละอำนวยความสะดวกต่อพนักงานความสะอาดเพื่อบริหารจัดการขยะในการจัดเก็บ ลดเวลาการทำงานของพนักงาน ปรับเส้นทางเเละจัดเวลาในการจัดเก็บให้เหมาะสม รวมถึงจัดวางถังขยะให้เพียงพอทำให้โรงเรียนสะอาดเเละน่าอยู่มากขึ้น