การจำเเนกโรคพืชในผักบุ้งจากภาพถ่ายด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิชญา ทัพมาลัย, เอกรินทร์ ดวงจันทร์, ปริยวิศว์ สิงห์โทราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน, สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจำแนกโรคพืชในผักบุ้งจากภาพถ่ายโดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพคือกระบวนการที่ช่วยในการระบุและแยกแยะโรคพืชในผักบุ้งจากภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายของผักบุ้งที่มีโรคและไม่มีโรค โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและระบุสิ่งผิดปกติบนพืช ผลลัพธ์ที่ได้จะมีประโยชน์ในการดูแลและจัดการโรคพืชในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการลดความสูญเสียในการผลิตพืชและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น