ปิดห้องเรียนด้วย KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัตตรา วันแสวง, สุพิชญา จาระงับ, นิปัทม์ ทองรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายบัว พิมพ์มหา, พิเชษฐ์ พิมพ์มหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมปิดห้องเรียนด้วย KidBright ( Close Classroom by KidBright) จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรม Close Classroom by KidBright 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองโปรแกรม Close Classroom by KidBright กับสถานที่จริง

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ เสนอเค้าโครงงานกับครูที่ปรึกษาโครงงาน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ KidBright และวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย KidBright IDE พัฒนาโปรแกรม Close Classroom by Kidbright ด้วยโปรแกรม KidBright IDE นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาโปรแกรมต่อครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นระยะ ๆ ประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมด้วยโมเดลจำลอง การใช้แอพพลิเคชั่น KidBright IOT และนำไปใช้ทดลองกับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จัดทำเอกสารรายงานโครงงาน และนำเสนอโครงงาน

ผลการทดลองพบว่า โปรแกรม Close Classroom by KidBright เป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของผู้ใช้ ได้แก่ สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน ครูเวรประจำวัน นักการภารโรง ในการตรวจสอบการเปิด-ปิดห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของห้องเรียน โปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง และเมื่อนำโปรแกรมไปทดลองใช้กับสถานที่จริง พบว่า ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 กรณีที่ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน ระดับค่าแสงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 51 และกรณีที่ห้องเรียนเปิดประตู หรือหน้าต่าง อย่างน้อย 1 บาน มีระดับค่าแสงโดยเฉลี่ย มากกว่า 51 ระดับค่าแสงภายนอกห้องเรียนอยู่ในระดับ 99 ดังนั้นค่าแสงมีผลต่อการทำงานของโปรแกรม Close Classroom by KidBright