การพัฒนาระบบรดน้ำจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัทธโชติ คัมภีโรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์