เสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อตินุช เพ็ชร์มุข, พชรพร โกยแก้ว, ชุติกาญจน์ ทองสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธ์ อุดทะดาดวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและดำเนินการสร้างเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อให้มีการปรับประสิทธิภาพการของความร้อนและความเย็นให้เหมาะสำหรับผู้สวมใส่

จากการศึกษาและทดลองพบว่า ในการให้ความเย็นของทั้ง 3 อุณหภูมิ จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน จากการทดลองที่ 1 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 28.5° C พบว่าความเย็นที่ได้รับไม่เพียงพอต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อไม่ได้รับความเย็นที่เหมาะสม การทดลองที่ 2 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 26° C พบว่าความเย็นที่ได้รับเหมาะสำหรับบริเวณที่มีสภาพอากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อได้รับความเย็นที่เหมาะสมสำหรับบางเวลา การทดลองที่ 3 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 24° C พบว่าความเย็นที่ได้รับเพียงพอต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อได้รับความเย็นที่เหมาะสม ในการให้ความร้อนของทั้ง 3 อุณหภูมิ จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน จากการทดลองที่ 1 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 33° C พบว่าความร้อนที่ได้รับเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่ไม่ได้หนาวมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อได้รับความร้อนที่เหมาะสมสำหรับบางเวลา การทดลองที่ 2 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 35° C พบว่าความร้อนที่ได้รับเหมาะสำหรับบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างที่จะหนาว ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อได้รับความเย็นที่เหมาะสมสำหรับบางเวลา การทดลองที่ 3 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิ 37° C พบว่าความร้อนที่ได้รับเพียงพอต่อสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อได้รับความเย็นที่เหมาะสม

เราได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาของสภาพอากาศ จึงได้คิดค้นเสื้อเทอร์โมอิเล็กตริกเพื่อทำให้ผู้ที่ต้องการให้ให้ร่างกายอบอุ่น หรือผู้ที่ต้องการความเย็นขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่ทำให้เกิดความไม่สบายตัวโดยการนำแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกมาแปะติดบนเสื้อเพื่อให้อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่ร่างกายและสะดวก สบายตัวได้