เครื่องสร้างดินจากเศษอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรมน ตราชัย, ธนกฤต ยูงสมพร, อักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ นวลจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมในระยะยาว ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก คือปัญหาขยะจากเศษอาหารเหลือทิ้ง ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องแยกเศษอาหารขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนโดยขั้นแรกจะแยกประเภทของเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งจะพิจารณาจากขนาดของเศษอาหารเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ของเหลวและเศษอาหารกระบวนการที่ใช้สามารถทำได้โดยหลังจากเทเศษอาหารลงไปในเครื่องแล้ว ส่วนของเหลวนั้นจะไหลตามแรงโน้มถ่วงลงไปในรูระบายเพื่อเก็บไว้ในถังเก็บน้ำด้านล่าง ส่วนของเศษอาหารจะถูกลำเลียงโดยสกรูคอนเวย์เยอร์ขึ้นไปตามท่อลำเลียงไปที่ชุดบดเศษอาหารเพื่อทำให้เศษอาหารมีขนาดเล็กลงก่อนจะลำเลียงไปยังส่วนถัดไป จากนั้นเศษอาหารที่มีขนาดเล็กจะถูกส่งไปที่ชุดกวนเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการทำปุ๋ย ซึ่งในส่วนนี้จะมีการใช้สารเร่งปฏิกิริยา การให้ความร้อน และการกวน เมื่อกระบวนการสำเร็จแล้วจึงจะได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้งาน หรือสามารถนำไปผ่านกระบวนการเคมีเพื่อผลิตเส้นใยสังเคราะห์ได้เช่นกัน ส่วนของเหลวที่เก็บไว้สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นน้ำหมักเพื่อการเกษตรต่อไป โดยองค์ประกอบของเครื่องจะสร้างจากโครงเหล็กและอะคริลิกเป็นหลัก