ไฟฟ้าพลังลมร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตรัตน์ นันตา, หวันยิหวา แก่นสาร, ธีรเดช พรมวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้มีประโยชน์และลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าการทำโครงงานครั้งนี้คือเราจะนำลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์เเอร์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์