Mobile application สถานการณ์จำลองการทดลองทางฟิสิกส์เรื่องกฎของนิวตัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัส วริทุม, วรกานต์ การเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์