การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซึมและกระจายกลิ่นของก้านน้ำหอมที่ใชhน้ำหอมHand Made

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา สาธิตาชยานันท์, ภูริ เยี่ยงปรีชากุล, ธนิช์นันต์ เลิศนิรันดร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลคลองกระแชง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Cultivating reed diffusers provides a simple yet elegant way to enhance room decor while infusing your space with delightful fragrances. In our experiment, we aim to determine which type of reed best complements our alcohol-based fragrance.