การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ ศรีประทา, มณฑกาญจน์ ไล้ฉิม, นิธิวัต ดาราราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ชาที่นิยมดื่ม แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

ชาจีน ชาเขียว และชาฝรั่ง ซึ่งชาแต่ละชนิดมีกรรมวิธีในการผลิตต่างกัน ชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักเป็นชาที่ไม่สูญเสียองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งยังมีงานวิจัยพบว่า การดื่มชาช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะล้างสารพิษ ป้องกันมะเร็ง เป็นต้น (วรพรรณ อินวะษา, 2551) บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn) เป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า และไหล มีการนำมาใช้ทางเภสัชวิทยาแทบทุกส่วน เช่น เมล็ดบัว บำรุงรักษาประสาท ดีบัวใช้เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เกสรตัวผู้ใช้เป็นส่วนผสมของยาลม ยาหอม ก้านใบและก้านดอก นำมารักษาอาการท้องร่วง รากหรือเหง้า นำมาต้มดื่มแก้ร้อนใน เป็นต้น (สุรัตน์วดี วงค์คลัง, 2558)

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาโครงงานสะเต็มศึกษา เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ ดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา โดยใช้ส่วนของดอกบัวหลวงมาผลิตเป็นชาแห้ง ทั้งยังศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวม ตลอดจนศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงชาจากส่วนของดอกบัวหลวงเพื่อให้ได้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมสูง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค