การดูดซับโลหะหนักในน้ำโดยใช้ขุยมะพร้าวและซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา สาจันทร์, ฐิตินันท์ จันทร์เนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่อง การดูดซับโลหะหนักในน้ำโดยใช้ขุยมะพร้าวและซังข้าวโพด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหลักการหาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของขุยมะพร้าวและซังข้าวโพด มีการดำเนินงานโดยการนำวัตถุดิบทั้งสองชนิดมาปรับสภาพทางเคมี หลังจากนั้นนำไปทดสอบกับน้ำ ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำโดยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และคำนวณหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะหนักระหว่างขุยมะพร้าวและซังข้าวโพด ซึ่งสารที่เราจะทดสอบหานั่นก็คือ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม เนื่องจากเป็นโลหะหนักที่ถูกกําหนดไว้ในมาตรฐานอาหารและพบมากในธรรมชาติ จากการทดลองนี้จะทำให้เราสามารถทราบประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะหนักจากขุยมะพร้าวและซังข้าวโพด