ศึกษาการควบคุมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนใน pathway การสร้าง chitosan โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่จำเป็นต่อการสร้าง chitosan และโปรตีนตัวอื่น ๆ ทั้งหมดใน fungi แต่ละ species

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา ปิ่นวัฒนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนติ จันทรโชติชัชวาล, พิษณุ จันทรเสวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการควบคุมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนใน pathway การสร้าง chitosan โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่จำเป็นต่อการสร้าง chitosan และโปรตีนตัวอื่น ๆ ทั้งหมดใน fungi แต่ละ species