อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมษฐ์ จันทร์นุ้ย, ธีรภัทร พรมแก้ว, สิระติ หิรัญธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี ถีอาสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอุบัติภัยภายในบ้านเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความประมาทของผู้อยู่อาศัย เช่น การลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนออกจากบ้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย การแจ้งเตือนภัยให้ผู้อยู่อาศัยทราบถึงความผิดปกติภายในบ้านจึงนับว่ามีความสำคัญเพื่อที่จะสามารถป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสียหายได้

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ Smart Home Security นี้ขึ้นมา โดยใช้ระบบ Internet of Things (IOT) มาจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ากับเครือข่าย สามารถตรวจวัดความผิดปกติต่าง ๆ ภายในบ้านได้และแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานได้ในระยะไกล ซึ่งมีการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส (MQ2 Gas Sensor Module) เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor) เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ (IR Flame Detector Module) ที่สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติภายในบ้าน ได้แก่ อุณหภูมิสูงเกินกำหนด กลุ่มควัน เปลวไฟ และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทางแอพพลิเคชั่นไลน์ไปยังผู้อยู่อาศัย เครือข่ายหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทราบพิกัดหรือตำแหน่งของบ้านที่ตรวจพบความผิดปกติหรือเกิดอัคคีภัย เพื่อให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลามากยิ่งขึ้น Smart Home Security เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดระยะเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ให้สั้นลง ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น