ตุ๊กตา safety อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัทร มนทอง, เพชรลดา นวนบุญ, ศรีสุดา จันทะสนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤตา บุตรอ่อน, ธนกฤต บุตรอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องตุ๊กตา safety อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการ

ขับขี่และเตือนความเสี่ยงระหว่างการเดินทาง เมื่อพบเจอจุดเสี่ยงขณะขับขี่รถยนต์2) ทดสอบประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของตุ๊กตา safety อัจฉริยะ ในการช่วยเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยงขณะการขับขี่รถยนต์ โดยผู้พัฒนา

โครงงานได้ออกแบบการทดลอง เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 3 กลุ่ม คือ 1)ผู้จัดทำโครงงาน 2)

ผู้เชี่ยวชาญ และ 3)ผู้ใช้งานทั่วไป จากการทดสอบการใช้งาน และวิเคราะห์ผลจากการทดลองจากผู้พัฒนา

โครงงาน พบว่ามีความแม่นยำในการแสดงผลการแจ้งเตือนก่อนพบเจอจุดเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่คิดเป็น

เป็นเปอร์เซ็นความถูกต้อง เท่ากับ 95.28 และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ที่ 4.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่ายอมรับได้ จาก

ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ตุ๊กตา safety อัจฉริยะ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก ที่ 𝑥̅= 4.38 และ SD= 0.61 และจากผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ ตุ๊กตา safety อัจฉริยะ โดยรวมที่ระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅= 4.85 และ SD=

0.27 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดลองได้ว่า ตุ๊กตา safety อัจฉริยะ สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้รถยนต์ ให้

ระวังจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้แบบทันที โดยจะทำหน้าที่เตือนด้วยเสียงพูดเป็นภาษาไทยทุกครั้ง ที่ผู้ขับขี่รถยนต์

ขับรถเข้าระยะ 200 เมตรที่โปรแกรมสามารถคำนวณได้ และจะแจ้งเตือนทันทีที่พบจุดเสี่ยงดังนี้ จุดที่เป็นทางโค้ง

จุดที่เป็นทางสามแยก จุดที่เป็นทางสี่แยก จุดที่เป็นโรงเรียน และจุดที่เป็นชุมชน หมู่บ้าน รวมถึง แจ้งเตือนเส้นทาง

ขรุขระ และการขับรถเร็วเกินที่กฏหมายกำหนด