กระดาษตรวจสอบฟอร์มาลีนจากดอกอัญชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา สุขป้อม, รักชนก อินทะสืบ, อภิชญา นันทพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์รู้จักการถนอมอาหารเพื่อให้อาหารสามารถเก็บไว้รับประทานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น โดยมีวิธีในการถนอมอาหารแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการทางชีวภาพหรือใช้สารเคมีเข้าช่วย หนึ่งในวิธีการถนอมอาหารให้สดใหม่โดยใช้สารเคมีนั่นก็คือการใช้ฟอร์มาลีนในการถนอมอาหาร ซึ่งการใช้ฟอร์มาลีนในการถนอมอาหารนั้นเป็นวิธีการที่มีความผิดตามกฎหมายแต่ในปัจจุบันก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริโภคอาหารที่มีสารฟอร์มาลีนตกค้างอยู่ และเมื่อบริโภคอาหารที่มีฟอร์มาลีนตกค้างอยู่นั้นผู้บริโภคบางรายอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงและหากนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้ ผลงานชิ้นนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการมีฟอร์มาลีนตกค้างได้ตรวจสอบว่าอาหารที่จะบริโภคนั้นมีฟอร์มาลีนตกค้างอยู่หรือไม่ โดยอาศัยหลักการการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากดอกอัญชันเมื่อเจอฟอร์มาลีน