การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์ Lysostaphin จาก Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวิน ยั่งยืนตระกูล, เพิ่มระวี ธาตุนิยม, ธนาธร ปิยสถาพรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus (MRSA) มีฤทธิ์ต้านยาปฏิชีวนะและเป็นปัญหาการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นวงกว้าง ซึ่งสามารถถูกกำจัดได้ด้วย Lysostaphin (Lss) จาก Staphylococcus simulans ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Lss ยังมีข้อจำกัดเรื่องเสถียรภาพทางความร้อน กลุ่มเราจึงต้องการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุล Lss ให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยการเติม Disulfide bond ในโครงสร้าง 3 มิติ ของ Lss