การพัฒนาประสิทธิภาพของสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ ด้วยสารอินทรีย์จากกากถั่วเหลือง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์, รินรดา กาญจนวุฒิธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ ด้วยสารอินทรีย์จากกากถั่วเหลือง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายสำหรับปลูกผักโดรโปนิกส์ โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารละลายมาตรฐาน อนินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 2:1, 0:1 และ 1:0 โดยปริมาตรต่อปริมาตร สำหรับปลูกต้นกวางตุ้ง จึงได้นำกากถั่วเหลืองจากน้ำเต้าหู้ไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที แล้วนำไปหมัก ผสมเข้ากับสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ในอัตราส่วนข้างต้น และนำไปใช้ปลูกผักกวางตุ้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการวัดน้ำหนักสด ความสูง และจำนวนใบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และวัดน้ำหนักแห้งเมื่อต้นกวางตุ้งอายุ 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ต้นกวางตุ้งที่ปลูกในสารละลายที่มีอัตราส่วนของสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลือง เป็น 1:2 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีน้ำหนักสดเป็น 36.75 กรัม น้ำหนักแห้งเป็น 1.55 กรัม ความสูงเป็น 37.55 เซนติเมตร และจำนวนใบเป็น 11 ใบ