เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Back EMF

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เนตรนคร, พิมพ์ชนก เหล่าก้อนคำ, อุดร มณีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Back EMF มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสเหนี่ยวนำ จากสนามแม่เหล็กหมุนตัดผ่านขดลวดตามกฎของไมเคิลฟาราเดย์ ในการชาร์จแบตเตอรี่สามารถศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้การเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขดลวดโซลินอยด์ที่มีความสามารถสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ เพื่อผลักดันแม่เหล็กถาวรบนโรเตอร์ให้สามารถสร้างกระแสเหนี่ยวนำจากฟลักซ์แม่เหล็ก โดยการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กถาวรให้เคลื่อนที่ผ่านขดลวดของตัวนำ ในการหมุนนี้แม่เหล็กบนโรเตอร์จะวิ่งตัดผ่านขดลวดโซลินอยด์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น แล้วนำประจุไฟฟ้าที่ได้ไปชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยทำการดสอบด้วยการชาร์จกับแบตเตอรี่แห้งจำนวน 1 ลูกโดยมีกระแสไฟฟ้าขาเข้าเท่ากับ0.98 A 11.56 V เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Back EMF ที่สร้างขึ้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2.89 A 14.26 V ตามลำดับ กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.6377 เท่าของกำลังไฟฟ้าขาเข้าหรือร้อยละ 363.77 เท่าของเวลาในการชาร์จดังนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบBack EMF สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 12 V 7.5 AH ให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมง 15 นาที