การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยระบบสกรูควบคุมความหนาแน่นเพื่อผลิตก้อนขี้เลื่อยเพาะเชื้อเห็ดโดยศึกษาระยะเวลาในการผลิตและการได้เปรียบเชิงกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัสส์ พลขันธ์, จุไรรัตน์ โพไพ, ชมพูนุท เฮือนทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพล แสนมิตร, พัฒนวงศ์ ดอกไม้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยระบบสกรูควบคุมความหนาแน่นเพื่อผลิตก้อนขี้เลื่อยเพาะเชื้อเห็ดโดยศึกษาระยะเวลาในการผลิตและการได้เปรียบเชิงกล