การพัฒนาวัสดุดูดซับคราบน้ำมันโฟมคาร์บอนจากดอกธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิณิชา ชมอินทร์, จรัสพร บุญสม, วัยวัฒน์ ใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรั่วไหลของน้ำมันสามารถเกิดได้จากการรั่วจากแหล่งน้ำมันใต้ดิน อุบัติเหตุจากเรือ การขุดเจาะน้ำมัน หรือการปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำ การปนเปื้อนน้ำมันในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำมันอยู่บนผิวน้ำ ออกซิเจนไม่สามารถละลายลงสู่น้ำได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ ในปัจจุบันมีวิธีกำจัด เช่น การเผา ซึ่งจะทำให้เปลี่ยนมลพิษทางน้ำเป็นมลพิษทางอากาศแทนอีกด้วย รวมถึงการใช้สารเคมี อาจทำให้มีสารตกค้างได้ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับคราบน้ำมันจากชีวมวลจากการนำดอกธูปฤาษีที่แกะออกจากก้านแล้วขยี้ให้เป็นปุยมาผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 35 และ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ แล้วบ่มต่อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วจึงเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เป็นสารละลายหนืด จากนั้นผสมกับผงถ่านกัมมันต์แล้วเทใส่พิมพ์แล้วรอให้แห้ง นำไปผ่านกระบวนการไพโรไลซีส คือ ปฏิกิริยาการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ที่ไม่มีออกซิเจนภายใต้สถานการณ์ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะได้ของแข็ง คือ โฟมคาร์บอน