การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานระพี ตาสุรินทร์, ธนกฤต พิพัฒน์รัตนกุล, สุวรรณภูมิ พรมบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชามาส จันทร์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เค้าโครงโครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร จากสารสกัดดอกเพกา ใบผักปู่ย่า และใบเล็บครุฑ ซึ่งเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยามากมาย จึงได้รับความนิยมในท้องถิ่น การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการแช่ในตัวทำละลาย (maceration) โดยใช้เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 เป็นตัวทำละลาย มีการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียโดยใช้วิธี Agar well diffusion method และศึกษาปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย UV Spectrophotometer ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชทั้ง 3 ชนิด และทราบถึงประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป