การผลิตเอทานอลจากสาหร่ายวัชพืชและกากน้ำตาลโดยใช้แป้งข้าวหมากและลูกแป้งสาโท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐาปกร เชื้อคำลือ, ชัยวัฒน์ แซ่เติ๋น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพวิกฤติการณ์ทางด้านพลังงานของโลกเกิดมาจากความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะทางด้านการขนส่งหรือด้านอุตสาหกรรม นั่นจึงทำให้ทำให้ราคาของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุที่การผลิตน้ำมันในอุตสาหกรรมน้ำมันนั้นมีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการพลังงานของโลก ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยได้เร่งดำเนินการทางด้านพลังงานทดแทนเพื่อสร้างทางเลือกและความมั่นคงทางด้านพลังงาน ซึ่งในขณะที่ทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานนั้น โลกก็ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมัน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพบรรยากาศของโลกและภาวะโลกร้อน เพราะฉะนั้น พลังงานทดแทนที่สะอาดจึงเป็นความหวังที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันและการนำเข้าจากภายนอก โดยภาครัฐมีมาตรการและนโยบายที่สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเนื่องจากต้นทุนในการผลิตเอทานอลประมาณครึ่งหนึ่งมาจากราคาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ แหล่งพลังงานทดแทนที่เหมาะสมของประเทศไทยจึงควรมาจากวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ

สาหร่ายวัชพืชกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของซีกโลกตะวันออกและถูกจัดให้เป็นพืชรุกรานที่ทำความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หากแต่ในอีกความหมายหนึ่ง สาหร่ายวัชพืชก็จัดเป็นพืชที่เพาะพันธุ์ได้ง่ายและหาได้ทั่วไป ทำให้เป็นพืชที่มีราคาไม่แพง ดังนั้นจึงเหมาะสมในการใช้เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้แป้งข้าวหมากและลูกแป้งสาโท ซึ่งเป็นกล้าเชื้อจุลินทรีย์ โดยในลูกแป้งที่มีกล้าเชื้อทั้งราและยีสต์ราที่พบมากจะอยู่ในตระกูล Amylomyces sp. รองลงมาคือตระกูล Aspergillus sp. และ Rhizopus sp. เชื้อราจะทำหน้าที่หลักในการย่อย แป้งให้เป็นน้ำตาล ยีสต์ที่พบในลูกแป้งได้แก่ Saccharomyces sp. และ Pichia sp. ซึ่งพบมากในลูกแป้งข้าวหมากจะทำหน้าที่หลักในการ เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยลูกแป้งแต่ละชนิดจะมีสมุนไพรและเครื่องเทศที่เป็นที่เป็นตัวควบคุมยีสต์หรือเชื้อราให้ได้ตามต้องการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการหมัก เอทานอลจากสาหร่ายวัชพืช โดยใช้ลูกแป้ง ข้าวหมากและลูกแป้งสาโท