การศึกษาระบบแสดงผลปริมาณรังสีจากเครื่องวัดภายในห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคซินโครตรอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สินินันท์ วิริยะกุลนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรวรรต พวงศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน และห้องเร่งอนุภาค ได้มีการติดตั้งระบบวัดปริมาณรังสีเพื่อรายงานปริมาณรังสีขณะที่มีการใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่วัดได้ถูกเชื่อมต่อผ่าน EPICs : Experimental Physics and Industrial Control System และข้อมูลนั้นยังขาดส่วนแสดงผลที่ผู้ใช้งานโถงทดลองสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นโครงงานจึงได้มีการศึกษาวิธีการ และรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อแสดงผล โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อกับระบบ EPICs ด้วย Python 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างส่วนแสดงผลด้วยโปรแกรม QT Creator 3) เพื่อแสดงผล และแจ้งเตือนปริมาณรังสีจากเครื่องมือวัด