อิฐมวลเบานาโนพอลิเมอร์คอมโพสิตจากโฟมพอลิสไตรีนผสมวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี พรหมจันทร์, ฐิติมา อ่อนช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณธิรา คงพลับ, ศรายุทธ พูลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมพอลิสไตรีนถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในใช้ชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น นำมาเป็นภาชนะในการบริโภค ใช้กันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ทำให้มีปริมาณขยะที่เกิดจากโฟมเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะลดขยะจากโฟม และขยะอีกประเภทหนึ่งคือขยะอินทรีย์ โดยเฉพาะฟางข้าวที่มีการเผาทำลาย จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายหน้าดินและทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาเรื่องเกล็ดปลา เปลือกกุ้งที่เหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล อีกทั้งวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันเริ่มมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้นำปัญหาเหล่านี้มา ทำโครงงาน ด้วยการนำโฟม และเศษวัสดุธรรมชาติ (ฟางข้าว ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว เกล็ดปลาและเปลือกกุ้ง) มาเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการนำมาขึ้นรูปให้ได้เป็นอิฐมวลเบา มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางด้านนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัววัสดุ (อิฐมวลเบา) จนกลายเป็นนาโนพอลิเมอร์คอมโพสิต เพื่อใช้ทดแทนวัสดุก่อสร้าง โดยการนำโฟมมาละลายในน้ำมันพืชที่ให้ความร้อนสูง

ในการศึกษานี้ได้แบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 ศึกษาเกล็ดปลา เปลือกกุ้งและเศษวัสดุจากพืชที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาพอลิเมอร์คอมโพสิต, ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณของวัสดุธรรมชาติ (เกล็ดปลา เปลือกกุ้งและเศษวัสดุจากพืช) และปริมาณของโฟมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาพอลิเมอร์คอมโพสิต, ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณของโฟมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาพอลิเมอร์คอมโพสิต, ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาพอลิเมอร์คอมโพสิตเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างเชิงพาณิชย์, ตอนที่ 5 ศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงไฟและการสะสมความร้อนของอิฐมวลเบานาโนพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยใช้อนุภาคนาโนซิงออกไซด์และอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ และตอนที่ 6 ศึกษาอัตราส่วนของอนุภาคนาโนซิงออกไซด์และอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีผลต่ออิฐมวลเบานาโนพอลิเมอร์คอมโพสิต โดยการทดลองทั้ง 6 ตอนนี้จะทำการทดสอบประสิทธิภาพ 7 ด้านด้วยกันคือ ด้านการรับแรงอัด ความหนาแน่น การรับแรงกระแทก การซึมน้ำ การสะสมความร้อน การสึกกร่อน และการหน่วงไฟ