ผลิตภัณฑ์ทิชชูเปียกจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวสัมผัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรีกานต์ สุขวานิช, อรญา สระแพงน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทิชชูเปียกจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวสัมผัส