การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดส์สำหรับเครื่องผลิตโอโซนกำจัดแบคทีเรียในห้องน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจักษณา สมัครเขตการณ์, จันทร์สุดา​ ตันทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เค้าโครงโครงงาน เรื่อง เครื่องผลิตโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ำ

ที่มาและความสำคัญ..............................................................