ท่อดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิยุทธ วงศ์พุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยะ เกวลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี (หทัยราษฏร์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Our world is currently facing a severe global warming crisis. One of the most substantial causes of global warming is carbon dioxide (CO2) emissions from cars across the world. Most cars in the world still use gases that emit carbon dioxide (CO2). My invention the Smart CO2 Capture Device for Vehicles connects to car exhaust pipes and captures carbon dioxide to prevent it from escaping into the atmosphere by using the following steps:

  1. My invention sucks the gas emitting from an exhaust pipe using a ventilator.

  2. The gas passes through HEPA filters filtering out dust and other small particles.

  3. The gas passes through copper foil that is connected with a cathode, the negative pole of a battery, that turns the charge of the carbon dioxide in the gas negative.

  4. The negativity charged carbon dioxide is pullet by an anode, the positive pole of a battery, as the gas passes through aluminum foil connected with the anode.

  5. The gas passes through activated carbon sheets that capture and store the pulled carbon dioxide.

  6. The gas passes through another ventilator into the atmosphere.

To activate or deactivate my invention, press the "ENGINE START/STOP" button. My invention uses power from a solar cell that is connected to the roof rack of a car and uses a control box that includes a charging port, a battery, and a ventilator speed adjuster. If every car in the world that emits carbon dioxide (CO2) uses my invention, the global carbon dioxide (CO2) emissions would decrease significantly.