การพัฒนาแผ่นแปะสิวจากพอลิแซคคาไรด์ในเปลือกทุเรียน ร่วมกับสารสกัด CBD

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา ประพรม, พิราอร บุญทีไธสง, ณัฏฐ์ดารินทร์ อ้นมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ ศิริงาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยม ทำให้ในทุกปี ในช่วงฤดูกาลของทุเรียน จะมีเปลือกทุเรียนที่เหลือเป็นขยะจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก เราจึงสนใจที่จะนำเปลือกทุเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าใยเปลือกทุเรียนมีปริมาณของพอลิแซคคาไรด์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน มีคุณสมบัติ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial activity) และเพคตินในเปลือกทุเรียน มีคุณสมบัติในการก่อเจลในผลิตภัณฑ์ยาได้ เราจึงสนใจที่จะนำพอลิแซคคาไรด์ไปพัฒนาเป็นแผ่นแปะสิว ร่วมกับสารสกัด CBD ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ เพื่อให้ได้เป็นแผ่นแปะสิวที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้ขยะจากการบริโภคให้เกิดประโยชน์