โดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวดล เริงรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ (Drone Flying Techniques) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาและเรียนรู้ประโยชน์และเทคโนโลยีของโดรนในปัจจุบัน 2)ศึกษาเทคนิคและการเขียนโปรแกรมซอฟท์แวร์พื้นฐานสำหรับการควบคุมโดรนขนาดเล็กให้สามารถปฏิบิติงานตามภารกิจที่กำหนด และสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าร่วมการแข่งขันการบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติได้ 3.)ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมโดรนแปรอักษรโดยกลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาทดลองจะใช้นักเรียนในชุมนุมการเขียนโปรแกรม จำนวน 50 คน โดยการพัฒนาและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดรนแปรอักษรจะใช้ซอฟต์แวร์โดรนด้วยภาษา

Python โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Window 10 ผลการทดลองพบว่านักเรียนได้รับความรู้และประโยชน์จากโดรนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมซอฟท์แวร์พื้นฐานสำหรับการควบคุมโดรนขนาดเล็ก ให้ปฏิบัติภารกิจที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และผู้ชมการแสดงโดรนแปรอักษรมีความพึงพอใจในการบชมโดรนแปรอักษรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54