การพัฒนาชุดทดสอบสารตะกั่วแบบจำเพาะในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร อิงคยะกุล, จินตวรรณ เวทย์ศุรกฤต, นวินดา โชติธนประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม, สมฤทัย แก้วบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculate) คือสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักทางด้านสรรพคุณในการรักษา และบรรเทาอาการจากโรคโควิด-19 (COVID-19) นิยมนำมาบริโภคในรูปแบบแคปซูลหรืออัดเม็ด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานปริมาณปนเปื้อนของโลหะหนักในสมุนไพร โดยกำหนดให้มีปริมาณตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน จึงจะไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย ในปัจจุบันวิธีที่สามารถตรวจสอบหาสารตะกั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีข้อจำกัดคือขั้นตอนการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน อีกทั้งเครื่องมือยังมีราคาสูง ทำให้ผู้วิเคราะห์ต้องมีทักษะและความชำนาญ เหมาะสำหรับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น โครงงานนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดทดสอบวัดปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลเพื่อให้สามารถตรวจวัดในภาคสนามได้ง่าย สามารถสังเกตด้วยสายตาได้ รวดเร็ว มีความเที่ยง แม่นยำ และราคาชุดทดสอบราคาถูก ในการผลิตชุดทดสอบนี้ได้ทดสอบเบื้องต้นแล้วจะใช้กรดแกลลิกเป็นรีเอเจนต์ตั้งต้นในการทดสอบ และหาสภาวะที่เหมาะสม