การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสจากน้ำหมักชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถเจริญได้ในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร ดวงมุลลี, ชะยานน เทียงราช, ณัฐณิชา สุขศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล พันธ์ุงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสจากน้ำหมักชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถเจริญได้ในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสจากน้ำหมักชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถเจริญได้ในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน เพื่อการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสจากน้ำหมักชีวภาพในท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ เพื่อการศึกษาความสามารถของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างเซลลูโลสในการเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูโลสของแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน ทำการทดลองโดยคัดแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสจากน้ำหมักชีวภาพในท้องถิ่นจำนวน 5 แหล่ง ทำการคัดแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี Streak plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร GEY ที่ผสม CaCO3 แล้วนำเชื้อที่ได้ทดสอบความสามารถในการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรผสมน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน เมื่อได้เชื้อที่สามารถสร้างเซลลูโลสและสามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรผสมน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนแล้วทำการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูโลสของแบคทีเรียสร้างเซลลูโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน 3 ปัจจัย ได้แก่อัตราส่วนของน้ำตาลซูโครส ค่า pH และ ปริมาณแอมโมเนียมซัลเฟต ในอาหารเลี้ยงเชื้อ