การศึกษาและพัฒนาน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus japonicus บนผ้าฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรรยพร เรืองเดชอนันต์, จุฑารัตน์ สุขสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Aspergillus japonicas เป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นบนผ้าฝ้าย โดยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้น ซึ่งเชื้อราเหล่านี้ทำให้เกิดรอยและคราบสกปรกบนผ้าซึ่งไม่สามารถกำจัดออกไปอย่างถาวรได้ ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus japonicus บนผ้าฝ้าย โดยศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่เหมาะสมที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา Aspergillus japonicas ที่ความเข้มข้น 500 50 5 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในสารละลาย DMSO ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยคาดว่าที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีเปอร์เซ็นการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus japonicas มากที่สุด จากนั้นนำน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่มีความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในสารละลาย DMSO ความเข้มข้นร้อยละ 10 มาพัฒนาเป็นน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus japonicas บนผ้าฝ้าย โดยจากการทดลองคาดว่าน้ำยาซักผ้าจากน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus japonicas บนผ้าฝ้าย