โรงเรือนการควบคุมปัจจัยการออกดอกของมะลิในฤดูหนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี วังเสาร์, กีรติกา ทนุการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสร้างโรงเรือนการควบคุมปัจจัยการออกดอกของมะลิในฤดูหนาว โดยศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการออกดอกของมะลิสายพันธุ์ Jasminum Sambac (L.) Aiton ในช่วงฤดูหนาวในแปลงปลูกมะลิของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจวัดปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลการออกดอกมะลิ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศ อุณหภูมิของดิน ความชื้นดิน ความเข้มแสง โดยจะเลือกเก็บข้อมูลในช่วงเดือนที่มีผลผลิตสูงและเก็บข้อมูลทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงการเก็บข้อมูลคุณภาพของดินปลูก ค่า pH ของดิน และปริมาณธาตุอาหารหลักในดินด้วย จากนั้นศึกษาการสร้างโรงเรือนที่สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกดอกของมะลิสายพันธุ์ Jasminum Sambac (L.) Aiton โดยออกแบบโรงเรือนแบบถอดประกอบได้ กรุด้วยผ้าพลาสติกใสเพื่อให้เกิดโรงเรือนที่อุณหภูมิสูง โดยใช้หลักการ GREENHOUSE EFFECT และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการออกดอกของมะลิสายพันธุ์ Jasminum Sambac (L.) Aiton จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือนที่ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกดอกของมะลิสายพันธุ์ Jasminum Sambac (L.) Aiton ในการกระตุ้นการออกดอกได้ในช่วงฤดูหนาวที่ได้ออกแบบ โดยจะควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เหมือนกับช่วงที่มะลิออกดอกได้ดีที่สุด การศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของมะลิ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่มะลิออกดอกดีที่สุด มาเป็นข้อมูลในการสร้างโรงเรือนปลูกมะลิโดยใช้หลักการ GREENHOUSE EFFECT เพื่อทำให้มะลิออกดอกได้ในฤดูหนาวช่วงที่มีมูลค่าการตลาดโดยวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี