การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมครามที่มีผลต่อความคงทนในการซักล้าง ความร้อน และแสงอัลตร้าไวโอเลต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรพวิทย์ ปัญญาแสง, ทรงพล เดชน้อย, พัฒนพงษ์ วงศ์อนุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธชัย พูนเจริญผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารปรับปรุงคุณภาพการย้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมจาก ลำต้นกล้วย ใบฝรั่ง ใบยูคาลิปตัส และเปลือกแค ที่มีผลต่อการยึดติดของครามเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมที่มีผลต่อความคงทนต่อการซักล้าง ความคงทนต่อแสงอัลตร้าไวโอเลต และ ความคงทนต่อความร้อน โดยวิธีเปรียบเทียบความเข้มของผ้าย้อมครามก่อนและหลังทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารปรับปรุงคุณภาพการย้อม เพื่อคงทนต่อการซักล้างและความคงทนต่อแสงอัลตร้าไวโอเลต และความคงทนต่อความร้อนตัวแปรที่ศึกษา การติดคงทนของสีครามบนเนื้อผ้าและคงทนต่อการซักล้างและความคงทนต่อแสง อัลตร้าไวโอเลต และความคงทนต่อความร้อนวิธีการดำเนินการทดลองนำลำต้นกล้วย ใบฝรั่ง ใบยูคาลิปตัสและเปลือกแค มาทำการคัดเลือกส่วนที่สมบูรณ์ จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง นามาหั่นให้มีขนาดเล็กและนาไปชั่งชนิดละ 500 กรัม นำลำต้นกล้วยที่ชั่ง ในไปต้มในน้า 1.5 ลิตร จนเดือดนาน 15 นาที ด้วยเตาความร้อนควบคุมอุณหภูมิ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองเอาสารปรับปรุงคุณภาพการย้อม นำสารปรับปรุงคุณภาพการย้อม วัดค่าความเป็นกรดเบสด้วยเครื่องพีเอชมิตเตอร์(pH Meter) การย้อมสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมและการย้อมครามนำผ้าที่ตัดเตรียมไว้ลงย้อมในสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมชนิดละ 3 ผืน เป็นเวลา 30 นาที บิดให้หมาดจากนั้นนำไปสู่การย้อมคราม โดยวิธีบีบหรือกำผ้าและน้ำย้อมต้องท่วมผ้าโดยแบ่งการย้อมครามออกเป็น 3 ครั้ง ควบคุมการย้อมครั้งละ 5 นาที สารปรับปรุงคุณภาพการย้อมจากลำต้นกล้วย ใบฝรั่ง ใบยูคาลิปตัสและเปลือกแค มีผลต่อการย้อมครามที่สีและความเข้มของสีความคงทนต่อการซักล้าง แสงอัลตร้าไวโอเลต และความร้อน พบว่าในกระบวนการก่อหม้อคราม น้ำครามที่ได้เป็นสีเขียวยอดตอง ขุ่นข้น ฟองมีสีน้าเงินวาว ขนาดใหญ่ จึงเป็นน้ำครามที่สามารถย้อมได้ เมื่อนำมาย้อมโดยใช้ผ้าด้ายดิบ ที่แช่สารปรับปรุงคุณภาพการย้อมทำให้สีของครามติดคงทนดีเยี่ยม และเมื่อนำมาทดสอบความคงทนต่อการซักล้าง พบว่า ผ้าที่ย้อมสารสกัดลำต้นกล้วย ได้ผลดีที่สุด เมื่อนำมาทดสอบความคงทนต่อแสงอัลตราไวโอเลต พบว่า ผ้าที่ย้อมสารสกัดใบฝรั่ง ได้ผลดีที่สุด และเมื่อนำมาทดสอบความคงทนต่อความร้อน พบว่า ผ้าที่ย้อมสารสกัดเปลือกแค ได้ผลดีที่สุด จากนั้นนามาหาอัตราส่วนของสารปรับปรุงคุณภาพการย้อมครามที่ดีที่สุด พบว่า สูตรที่ 1 อัตราส่วนสารสกัดลาต้นกล้วย : สารสกัดใบฝรั่ง : สารสกัดเปลือกต้นแค เท่ากับ 2 : 1 : 1 ได้ผลในระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 การทดสอบ