เครื่องรดน้ำแบบอัตโนมัติจากระบบท่อน้ำของดาวทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริญาดา แสงศิวาพร, กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่มากมาย เช่นปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางน้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ทำให้ผู้คนเริ่มมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติก็ได้แก่การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแก๊สออกซิเจนตามระเบียงที่อยู่อาศัยหรือแปลงสวนขนาดเล็กของตน (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) แต่เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยภาระของผู้คนบางกลุ่มจึงทำให้ไม่สามารถดูแลต้นไม้ที่ปลูกได้เพียงพอ

จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เกิดความสนใจเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำ (water vascular system) ของดาวทะเลและมีความประสงค์ที่จะนำลักษณะโครงสร้างในส่วนต่างๆของระบบท่อน้ำดาวทะเล อันประกอบด้วยมาดรีโพไรต์ (madreporite) เป็นช่องตะแกรงน้ำเข้า อยู่ตรงด้านหลังของดาวทะเลต่อด้วยท่อน้ำวงแหวน (ring canal) เป็นท่อน้ำที่อยู่รอบปากเชื่อมต่อกับท่อเล็ก ๆ ที่เรียกว่า stone canal เป็นท่อที่ต่อมาจากมาดรีโพไรต์ เชื่อมต่อกับท่อน้ำแนวรัศมี (radial canal) ซึ่งเป็นท่อน้ำที่แยกออกจากท่อน้ำวงแหวนตามแนวรัศมีและรวมไปถึงองค์ประกอบสุดท้ายคือ ทิวบ์ฟีท (tube feet) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อเล็กๆอยู่ด้านล่างของลำตัวมีแอมพูลลา (ampulla)เป็นกระเปาะอยู่ด้านบนนั้น

ดังนั้นกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและสนใจที่จะประดิษฐ์เครื่องรดน้ำอัตโนมัติแบบน้ำหยด ซึ่งสามารถรดน้ำได้เองแบบอัตโนมัติตามค่าความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในดิน อีกทั้งยังสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมจำนวนหยดน้ำที่เหมาะสมในการรดน้ำตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ เนื่องจากระบบน้ำหยดนั้นเป็นระบบการให้น้ำแก่พืชโดยการส่งน้ำผ่านระบบท่อและปล่อยน้ำออกทางหัวหยด มีข้อดีคือสามารถประดิษฐ์ได้ง่ายและไม่ต้องอาศัยแรงดันน้ำที่สูงมากเกินไปสำหรับการปลูกพืชในบริเวณที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง รวมถึงยังมีประสิทธิภาพในการให้น้ำสูงและมีอัตราการสูญเสียน้ำโดยการระเหยน้อยมาประยุกต์รวมในการประดิษฐ์เป็นเครื่องรดน้ำอัตโนมัติจากระบบท่อน้ำของดาวทะเล รวมถึงนำกลไกเกี่ยวกับระบบท่อน้ำของดาวทะเลบางส่วนมาประยุกต์รวมกับตัวของเครื่องรดน้ำอัตโนมัติขึ้นด้วยเพื่อเป็นการประดิษฐ์ที่ยกคุณค่าและนำเอาระบบท่อน้ำจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้คนที่แม้จะดำรงชีวิตอย่างเร่งรีบแต่ก็สามารถรดน้ำในการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้จริง