โปรแกรมการสร้างเกมซูโดกุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพมณฑา ยามไสย, ดาวผ่องเพ็ญ ออไธสง, ธีร์ธยาน์ น้อยพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาโปรแกรมการสร้างซูโดกุเอกซ์ และวินโดกุ เพื่อสร้างตารางเกมซูโดกุรูปแบบอื่นที่ยังไม่ปรากฎบนเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต และสามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ