แอพลิเคชั่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา บุญประกาศิต, ศุภณัฐฐา ศุภพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณสรณ์ แก้วศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยคนเดินทางเท้าในกรุงเทพมหานครมีอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนทางเท้าสูงถึง 900 คนต่อปี สัญญาณไฟจราจรแบบปุ่มกดในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 226 จุด ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีทางม้าลายมากถึง 3,280 จุดซึ่งไม่ทั่วถึงนักและถึงแม้บางจุดจะมีไฟจราจรให้คนข้ามทางม้าลายแต่ผู้ขับขี่รถยนต์บางคนอาจไม่ทันได้สังเกต ทำให้หยุดรถไม่ทันเเละเกิดอุบัติเหตุในที่สุด

ดังนั้นจึงได้คิดค้น แอพลิเคชั่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย(Pedestrain Walking Appplication for pedestrian accidents prevention) เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดย มีหลักการทำงานดังนี้

GPS จะรับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานเพื่อนำมาหาระยะห่างของดาวเทียมแต่ละดวงเพื่อคำนวณตำแหน่งของผู้ใช้งาน เมื่อทราบตำแหน่งของผู้ใช้งานแล้วจะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราห์ระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานกับทางม้าลาย หากผู้ใช้งานต้องการข้ามทางม้าลายสามารถกดปุ่ม ‘ต้องการข้ามทางม้าลาย’ในแอพพลิเคชั่น เพื่อให้แอพพลิเคชั่นส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ขับขี่รถยนต์หากเข้ามาใกล้ทางม้าลายในระยะ 100 เมตรอ้างอิงตำแหน่งจากข้อมูล GPS ให้ทราบเพื่อที่จะเพิ่มความระมัดระวังเเก่ผู้ขับ โดยเริ่มชะลอรถเเละหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

ทั้งนี้ แอพลิเคชั่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนทางม้าลาย ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG)

ดังเป้าหมายข้อที่ 3 Good Health and Well being หรือ การสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นบริเวณเป้าหมายย่อย 3.6 นั่นคือ การลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง