ธนาคารขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ญ.มณีวรรณ จันแปงเงิน, รุ่งทิวา วงษ์วิริยะ, ตาล ปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนก แสนติยศ, ผดุงศรี คำฮ้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานธนาคารขยะอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องรับซื้อขยะและระบบบันทึกข้อมูลของธนาคารขยะ โดยเครื่องรับซื้อขยะสามารถคัดแยกขยะได้ 5 ชนิด คือ 1.ขวดน้ำพลาสติกPET 2.ขวดน้ำพลาสติกทั่วไป 3.กระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม 4.กระป๋องเครื่องดื่มโลหะ 5.ขยะพลาสติกอื่น ๆ

กระบวนการทำงานของระบบโดยเครื่องจะรับข้อมูลจะผู้ใช้เพื่อให้ระบุตัวตน จากนั้นเครื่องจะทำการคัดแยกขวดพลาสติก และกระป๋องด้วยเซ็นเซอร์ เพื่อแยกประเภท ขยะ จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูล จำนวนคะแนน ตามประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องเครื่องดื่ม ไปยังระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบคะแนนและสรุป เพื่อทำการจ่ายเงินหรือของรางวัลต่อไป

ธนาคารขยะอัตโนมัติสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ลดการใช้บุคลากรและเวลาในการแยกขยะ สามารถนำไปติดตั้งในสถานศึกษา ร้านค้าชุมชน รวมทั้งสถานที่ราชการ และหน่วยงานเอกชน ส่งผลให้การแยกขยะและลดจำนวนปริมาณขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น