การพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฤทธิศักดิ์ คงแก้ว, ธิตินันท์ พุธสี, กรกฏ ประดู่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุลีพร วรบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากใบสับปะรด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาการผลิตจากใบสับปะรด 2.) เพื่อศึกษาการแปรรูปเป็นแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากใบสับปะรด 3.) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแผ่นปาร์ติ-เกิลบอร์ดจากใบสับปะรด โดยนำใบสับปะรดจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย มาเตรียมเป็น 2 แบบ แบบหยาบ แบบละเอียด จากนั้นนำมาอัดขึ้นรูปกับกาวผงผสมน้ำในอัตราส่วน 2:1 โดยขึ้นรูปได้ 3 แบบ คือ แบบหยาบ แบบละเอียด และแบบผสาน จากนั้นนำไปทดสอบค่า การต้านแรงดึงและแรงดัด การนำความร้อน การดูดซึมน้ำ การพองตัว และการย่อยสลาย