ระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเตือนเก้าอี้ในการปวดหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐปราชญ์ พรรื่นเริง, สมยศ สีลาลิด, ฐณเดช สุกทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาวดี ทัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างแดนดิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง

ฐนเดช สุกทน*, รัฐปราชญ์ พรรื่นเริง*, สมยศ สีลาลิด*,

สุภาวดี ทัศมี**, ธวัชชัย สังขฤกษ์** ,

*นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Email:plub135@gmail.com

*ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคนในวัยทำงานป่วยเป็นโรคปวดหลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน และจากการศึกษาพบว่าการนั่งทำงานติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง เสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว วิธีป้องกันเบื้องต้นคือ การปรับเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างทำงาน เช่น การขยับลุกจากเก้าอี้ แต่คนส่วนใหญ่มักนั่งทำงานจนลืมเวลา ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงงานระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1). เพื่อสร้างระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง 2). เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง โดยมีวิธีดำเนินการคือ ออกแบบและสร้างระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง โดยใช้เก้าอี้สำนักงานมาติดตั้งเข้ากับ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ลำโพง เสียง และบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรม Arduino เพื่อสั่งการเซนเซอร์ให้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ห่างพนักพิงในระยะ 30 เซนติเมตร โปรแกรมหน่วงเวลาจะเริ่มทำงาน นับถอยหลังตามเวลาที่กำหนด ถ้าคนลุกจากเก้าอี้โปรแกรมจะทำการหยุดเวลาและเมื่อกลับมานั่งเวลาจะนับถอยหลังต่อไป แต่เมื่อคนลุกไปแล้วไม่กลับมานั่งภายใน 30 นาที โปรแกรมจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่หากนั่งครบ 3 ชั่วโมง โปรแกรมจะทำงานโดยส่งเสียงเตือนให้ลุก

ผลการศึกษาพบว่า เก้าอี้เตือนให้ลุกซึ่งถูกสั่งการด้วยบอร์ด Arduino สามารถเตือนผู้นั่งให้ขยับลุกเปลี่ยนอิริยาบถได้โดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณเตือนให้ลุกได้ตามกำหนดเวลา 3 ชั่วโมง จึงทำให้ผู้ใช้งานเก้าอี้เตือนให้ลุกลดความเสี่ยงจากอาการปวดหลังเบื่องต้น

คำสำคัญ : ระบบเตือนเก้าอี้สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหลัง, อาการปวดหลัง, บอร์ด Arduino