การพัฒนาเทคนิคการวัดความหนืดของของเหลว ด้วยปรากฏการณ์การกระดอนของหยดของเหลวบนผิวของเหลวสั่น (Bouncing droplet)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์, ภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ศิริมาจันทร์, เกรียงกมล สว่างศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์หยดของเหลวกระดอนบนพื้นผิวของเหลวชนิดเดียวกัน (Bouncing droplet) เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นพฤติกรรมทางควอนตัม (Quantum behaviour) ได้ เช่น ตัวหยดเดิน (Walking droplet) มีความแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง (Probability density function, PDF) คล้ายกับความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนเมื่อคำนวณในทางควอนตัม หรือสามารถเกิดปรากฏการณ์อุโมงค์ควอนตัม (Quantum tunneling) ได้ และปรากฏการณ์นี้มีปัจจัยหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและเวลาชั่วชีวิต (Lifetime) ของตัวหยดของเหลว ซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นคือความหนืดของของเหลวที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเครื่องมือหรือเทคนิคในการวัดความหนืดของของเหลวใหม่ได้