พัฒนาพืชนอกฤดูสู่สมดุลตลาดและปลอดสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กำพล แกกูล, ศุชานี วิเศษชัย, ปีย์รดา วรรณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ, พิมพ์พิมล แสนกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนางรอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพืชนอกฤดูนั้นต้องใช้สารเคมีมากในการควบคุมพืชให้เจริญเติบโต และยังต้องใช้ในปริมาณที่มากเพื่อให้พืชอยู่ในสภาพเดียวกับพืชในฤดูให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้ปัจจัยอื่น

เช่น แสง ปุ๋ย น้ำ สภาพอากาศในการทำให้พืชเจริญเติบโตโดยลด หรือ เลิกใช้สารเคมี

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น และพืชนอกฤดูยังช่วยให้พืชในตลาดมีราคาที่ไม่สูงมากหากไม่ใช่ฤดูกาล

ของพืชนั้นๆ และยังจะปรับสมดุลราคาพืชในตลาด เพิ่มประสิทธิภาพให้พืชมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น และยังคงราคาเดิมในแต่ละฤดู หรือ หากมีการเพิ่มขึ้นก็จะไม่มาก ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึง

ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรไทยยังมีไม่มากที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแลพืช แต่เป็นส่วนมากที่ยังใช้สารเคมี

ยิ่งพืชนอกฤดูที่มีราคาแพงมากๆก็ยิ่งใช้สารเคมีในการเร่งส่วนต่างๆของพืชให้เจริญเติบโตและนำขายสู่ท้องตลาด ให้ได้พืชที่ราคาแพง พร้อมไปกับสารเคมีที่มีจำนวนมากในพืชเหล่านั้น และหากมีการพัฒนาหรือทดลอง โดยใช้ปัจจัยอื่นในการดูแลพืชนอกฤดูให้เจริญเติบโตแทนสารเคมีที่เคยใช้ก็จะลดค่าใช้จ่ายส่วนสารเคมีมาก และยังจะปลอดสารเคมีในพืชมากขึ้น และมีการดูแลในโรงเรือนที่สามารภควบคุมสภาพอากาศให้เสมือนสภาพอากาศจริงในแต่ละฤดู และอาจจะเพิ่มอาชีพให้เกษตรกรไทยมากขึ้นด้วยปลอดสารเคมี