แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียน โดยใช้จุลินทรีย์ Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังศุธร ทองมาก, สาริศา หนูชู, สุวพรรณ จิตเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินาถ ชุมพาที, ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์ Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นใยจากเปลือกทุเรียนที่สกัดด้วยจุลินทรีย์ Effective Microorganisms และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพารา น้ำหนักและระยะเวลาที่กดทับที่เหมาะสมต่อการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนด้านการนำความร้อน อัตราการเผาไหม้ และอัตราการดูดซับน้ำ ดำเนินการโดยสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียนด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และจุลินทรีย์ EM หาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพารา น้ำหนักและระยะเวลาที่กดทับที่เหมาะสมต่อการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน แล้วนำผลที่ได้ไปสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนและนำไปหาประสิทธิภาพด้านการนำความร้อน อัตราการเผาไหม้ และอัตราการดูดซับน้ำ โดยเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว และPE ผลพบว่า

  1. เส้นใยจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากการสกัดด้วยจุลินทรีย์ Effective Microorganisms มีคุณภาพดีกว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ เส้นใยมีลักษณะเป็นเส้นเรียบ อ่อนนุ่ม ไม่ขาดแหว่ง ไม่มีกลิ่น และ มีค่า pH 6.84 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

  2. อัตราส่วนระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพาราที่เหมาะสมคืออัตราส่วน 1.5:1 โดยมวลต่อปริมาตร ทำให้ได้แผ่นฉนวนกันความร้อนที่ได้มีลักษณะเหมาะสมที่สุดกล่าวคือ เส้นใยยึดติดกันดี แผ่นเรียบ และน้ำหนักเบา

  3. น้ำหนักที่ใช้ในการกดทับที่เหมาะสมในการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดคือ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และระยะเวลา 30 นาที ทำให้ได้แผ่นฉนวนที่มีเส้นใยยึดติดกันดี มีความหนา 2 เซนติเมตร มีค่าการนำความร้อน อัตราการเผาไหม้ และอัตรากรดูดซับน้ำดีที่สุด

  4. แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพมีค่าการนำความร้อนเฉลี่ย 0.043±0.04 w/m-C ซึ่งใกล้เคียงกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้วและ PE ไม่มีอัตราการเผาไหม้เหมือนกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้วและดีกว่า PE และมีอัตราการดูดซับน้ำร้อยละ 225.31±27.46 ซึ่งน้อยกว่าฉนวนกันความร้อนใยแก้ว