วัสดุคลุมแปลงผักจากกระดาษเคลือบยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ กุลท้วม, นันทนัท ชุ่มใจ, ชลฎา การัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำกระดาษเคลือบยางพาราเพื่อลดการใช้พลาสติกในการคลุมแปลงผัก เนื่องจากพลาสติกสีดำเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะเกิดการฉีกขาดหรือชำรุดจนไม่สามารถนำมาใช้งานและกลายเป็นขยะพลาสติกก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยโครงงานนี้แบ่งเป็น 4 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 การทำวัสดุคลุมแปลงผักจากกระดาษเคลือบยางพาราที่ไม่ใช้แล้วมาเคลือบยางพาราโดยใช้อัตราส่วนน้ำยางพาราต่อน้ำเป็น 2:1, 1:1 และ 1:2 แล้วทิ้งไว้ให้แห้งในระยะเวลา 1 คืน บันทึกผลการทดลอง การทดลองที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติของกระดาษเคลือบยางพาราด้านการย่อยสลาย โดยนำกระดาษเคลือบยางพาราทั้ง 3 อัตราส่วน ใส่ขวดโหลที่มีดินลึก 15 เซนติเมตร ฝังกระดาษเคลือบยางพาราและพลาสติกสีดำในขวดโหลลึกวัดจากผิวดินในโหลมา ½ ของดินทั้งหมด เป็นเวลา 30 วัน บันทึกผลการทดลอง การทดลองที่ 3 การเก็บข้อมูลการขึ้นของวัชพืชและวัดความชื้นในดินของแปลงผักที่คลุมด้วยกระดาษเคลือบยางพาราในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1 กับพลาสติกสีดำเป็นเวลา 30 วันในเวลา 17.00 น. การทดลองที่ 4 การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของกระดาษเคลือบยางพาราในอัตราส่วน 1:1 1:2 และ 2:1 กับพลาสติกสีดำ โดยการให้ความร้อนกับน้ำแล้วให้ไอน้ำที่ได้ระเหยขึ้นไปกระทบกับกระดาษเคลือบยางพาราและพลาสติกจากนั้นเอาซิลิกาเจลไปวางไว้ข้างบนวัสดุทดสอบเพื่อนำน้ำหนักหลังการทดลองไปชั่งเพื่อวัดปริมาณการซึมผ่านของไอน้ำของวัสดุนั้นๆ บันทึกผลการทดลอง และการทดลองที่ 5 การเก็บค่าความเข้มแสงที่ผ่านกระดาษเคลือบยางพาราในแต่ละสีในอัตราส่วนโดยใช้เครื่องมือวัดความเข้มแสง(Lux Light Meter) บันทึกผลการทดลองแล้วนำมาวิเคราะห์ผลและสรุปการทดลอง