เครื่องส่งสัญญาณแจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพันธ์ จันทะเสน, โกสินทร์ ธรรมรัตน์ชัย, สิริยาภรณ์ สอนสมนึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งรัตน์ แสนศรี, เสนห์ เชื้อสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกและระดับประเทศ เนื่องจากสังคมมีประชากรสูงวัย/สูงอายุเพิ่มขึ้นจนเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ภาวะสูงวัยที่มีการเสื่อมถอยของร่างกายไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ องค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้ม 28 - 35% และยิ่งมีอายุมากขึ้นเป็น 70 ปีจะเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32 -42% เมื่อผู้สูงอายุหกล้มทำให้เกิดการบาดเจ็บและยังเกิดผลกระทบตามมาทั้งกับผู้สูงอายุเอง และกับครอบครัวทางผู้จัดทำตะหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยของผู้สูงอายุจึงคิดที่จะพัฒนาระบบเครื่องส่งสัญญาแจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุ

โดยใช้บอร์ด KidBright ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่งสะเทือนนั้นจะติดตั้งบริเวณพื้นเมื่อผู้สูงอายุหกล้มเซนเซอร์ก็จะตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นแล้วส่งสัญญาณเตือนออกมาเป็น 2 รูปแบบคือการแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่น KidBright IoT และการแจ้งเตือนรูปแบบเสียงผ่านบอร์ด KidBright เพื่อให้คนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันเวลาและลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้สูงวัย