ฟหกฟหกฟหกฟหก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร์ ดนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หกฟหกฟหกฟหก