เครื่องเกลี่ยวัสดุทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงษ์ เกษสุวรรณ, ภัทรกฤต พุุทธเมธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันตนา แซ่เจียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเกลี่ยวัสดุการเกษตรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการทำงานทั้งในฟาร์มเลี้ยงไก่ที่จะต้องใช้วัสดุรองพื้นฟาร์ม จำพวกขุยมะพร้าว แกลบ ขี้เลื่อย และเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ที่จำเป็นที่จะต้องตากข้าวเปลือก เมล็ดกาแฟ เมล็ดข้าวโพด เพื่อลดความชื้นก่อนจำหน่าย อุปกรณ์นี้จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรในการทำงาน โดยเป้าหมายของการทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาโดยหลักการ 4 ลด

1.ลดต้นทุนการผลิต

2.ลดลดเวลาในการเกลี่ย

3.ลดแรงงานในการเกลี่ย

4.ลดอุปสรรคและปัญหาการเกลี่ยที่ไม่สม่ำเสมอ

เป้าหมายหลักที่สำคัญในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้ก็เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทั้งยังต้องการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขของการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

วัสดุตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง

  1. แกรบ

  2. ขี้เลื่อย

  3. ข้าวเปลือก

  4. เม็ดกาแฟ

  5. ขุยมะพร้าว

  6. เมล็ดข้าวโพด

วิธีการ

โดยเครื่องเกลี่ยวัสดุการเกษตรมีส่วนประกอบหลักในการทำงาน 3 ส่วน

1.ชุดบรรจุวัสดุทางการเกษตร

2.ชุดปล่อยวัสดุทางการเกษตร

3.ชุดปรับระดับปริมาณความหาบางของวัสดุทางการเกษตร