การใช้กากชาเขียวเพื่อทดแทนแป้งในพิซซ่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร สุขเจริญ, ธัญญาภรณ์ ตังกวย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อเงิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการใช้กากชาเขียวเป็นส่วนประกอบในแป้งพิซซ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพลังงานที่ได้จากแป้งพิซซ่าในการใช้กากชาเขียวทดแทนแป้งสาลีในอัตราส่วนต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการพัฒนาอาหารที่เป็นอาหารประเภทแป้งให้มีคุณค่าต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงงานนี้มีการแปรผันอัตราส่วนระหว่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ต่อกากชาเขียว 4 สูตร คือ 150:0(สูตรควบคุม) 150:4 150:8 และ150:12 จากนั้น วิเคราะห์เนื้อสัมผัสโดยใช้เครื่อง Texture Analyzer วิเคราะห์พลังงานที่ได้รับโดยวิธีการคำนวณค่าด้วยสูตร วิเคราะห์ค่าความชื้นโดยใช้เครื่อง Water Activity วิเคราะห์ค่าสีโดยใช้เครื่อง Colorimeter จากนั้น ประเมินทางประสาทสัมผัสโดยการนำข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (ม.1-ม.6) จำนวน 20 คน ด้วยวิธี 9.scale และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิต เพื่อหาความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลที่ได้จากการเปลี่ยนอัตราส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์และกากชาเขียวที่มีเสถียรภาพและการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยคาดว่าพิซซ่าสูตรผสมกากชาเขียวในอัตราส่วนต่าง ๆ จะให้ปริมาณพลังงานแตกต่างกัน แต่ยังมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับพิซซ่าสูตรควบคุม