เครื่องเก็บขยะผิวน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ มีคุณ, ยศภูมิ โกศลวิทยาธรรม, ธีร์ธวัช แย้มวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนันท์ สมนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 28.7 ล้านตัน (อ้างอิงจากปี 2562) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ หรือแม้กระทั่งการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วจึงเป็นสาเหตุทำให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุก ๆ ปี ขยะมูลฝอยเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ ฯลฯ โดยคณะผู้จัดทำสนใจปัญหาขยะบนผิวน้ำตามแหล่งน้ำในธรรมชาติที่ทำให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นหรืออาจมีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในน้ำและต่อมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตายของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การติดเชื้อหรือปนเปื้อนสารพิษของสัตว์น้ำ หากมนุษย์นำสัตว์น้ำมาบริโภคก็อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้ การสัมผัสน้ำเน่าเสียหรือสารพิษในน้ำอาจทำให้เกิดโรคทางผิวหนังได้ นอกจากนี้ขยะผิวน้ำสามารถลอยไปติดท่อระบายน้ำทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการสร้างเครื่องเก็บขยะผิวน้ำอัตโนมัติ