การใช้ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ เพื่อพิสูจน์ว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีตามกฏข้อที่ 1 ของเคปเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี ทวีพันธ์, ปริตา ภูดวงจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรวิชญ์ ศรีเขียว, เอกณัฐพัชร์ ต้นสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่าโลกมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ตามกฎข้อที่ 1 ของเคปเลอร์ หาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ และศึกษาความรีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ดำเนินการศึกษาวัน Aphelion (โลกอยู่ในตำแหน่งไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด) และวัน Perihelion (โลกอยู่ในตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด) จากเว็บไซต์ time and date วางแผนและเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยใช้กล้อง canon รุ่น EOS 200 D II ถ่ายภาพผ่านกล้องโทรทรรศน์ Dobsonian ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 70 วัน (คัดเลือก 70 ภาพ) ทำการถ่ายภาพดาวอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณหาระยะห่างเชิงมุมโดยเปรียบเทียบจากโปรแกรม stellarium นำภาพถ่ายดวงอาทิตย์จำนวน 70 ภาพ มาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop คำนวณหาขนาดปรากฎเชิงมุมของดวงอาทิตย์โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์กับระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิง จากนั้นทำการคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ในวันและเวลาต่าง ๆ จากสูตร tan (ø/2) = (D/2) / R และทำการคำนวณหาความรีวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ จากสูตร ความรี = (Rmax - Rmin) / (Rmax + Rmin) และนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์และพิสูจน์ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ตามกฎข้อที่ 1 ของเคปเลอร์จริงหรือไม่ อย่างไร